Trang chủ Thế Giới Đó Đây Lionel Messi và những con số: Nhà vô địch tuyệt đối, “chân mệnh thiên tử” của bóng đá đương đại